Avertismente, dar și denunțuri penale, la primăriile din Turda și alte șapte comune din județul Cluj Reviewed by CD on . Instituția Prefectului a dat publicității o sinteză a demersurilor realizate, în urma controalelor făcute la primăriile din Turda, Călățele, Luna, Iclod, Baciu, Instituția Prefectului a dat publicității o sinteză a demersurilor realizate, în urma controalelor făcute la primăriile din Turda, Călățele, Luna, Iclod, Baciu, Rating:
Ești aici: Acasă » Articole Recomandate»Avertismente, dar și denunțuri penale, la primăriile din Turda și alte șapte comune din județul Cluj

Avertismente, dar și denunțuri penale, la primăriile din Turda și alte șapte comune din județul Cluj

Avertismente, dar și denunțuri penale, la primăriile din Turda și alte șapte comune din județul Cluj

Instituția Prefectului a dat publicității o sinteză a demersurilor realizate, în urma controalelor făcute la primăriile din Turda, Călățele, Luna, Iclod, Baciu, Cuzdrioara, Apahida și Râșca.

A. PRIMĂRIA COMUNEI CĂLĂŢELE ( raportul predat primarului în 4.09.2012)

1.CERCETAREA ADMINISTRATIVĂ pentru atragerea răspunderii disciplinare asecretarului comunei Costea Traian – Comisia de disciplină. A fost sancţionat cu 10 % din salar timp de 3 luni .

 2.DENUNŢ PENALtransmis la data de 09 ianuarie 2013 – nr. 605, împotriva persoanelor ale căror fapte, astfel cum sunt evidenţiate în Raportul de control, prezintă caracter penal (autorităţilor publice ale com. Călăţele, secretarul comunei, contabilul) – Serviciul  juridic , in caz se cercetare.la organele de cercetare penala./ organele de politie , parchet./

3. DEMERS CĂTRE CAMERA DE CONTURI CLUJ – Adresa nr.1313/12.11.2012,Resure Umane – pentru a verifica modul de utilizare a banului public, în special cu privire la salarizare . Adresă de răspuns nr.1847/04.12.2012 – Camera de conturi va avea în vedere aspectele privind modul de cheltuire a banului public cu ocazia acţiunilor de audit financiar programată a se desfăşura în anul 2013.

B. Cu privire la PRIMĂRIA MUN. TURDA( raport depus la registratura primăriei  în 16.10.2012):

1.DEMERS CĂTRE  AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI – Adresa nr. 12169/9.10.2012, Serviciul juridic – cu solicitarea de a  verifica modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, cu privire la concursul de recrutare, examene de promovare, decizii de încadrare, decizii de delegare de atribuţii potrivit competenţelor şi responsabilităţile postului, decizii de modificare a raporturilor de serviciu, fişa postului, regulament de ordine interioară, etc., în cadrul Primăriei mun.Turda, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Turda,  şi la Serviciul Public Poliţia Locală a Municipiului Turda .

Adresă de răspuns nr. 1659480/20.11.2012 -.A.N.F.P. –ul va desfăşura o acţiune de control la sediul Primăriei Turda, Poliţia Locală Turda, urmând ca ulterior să primim raportul de control aprobat de preşedintele A.N.F.P.

2. DEMERS CĂTRE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI CLUJ – Adresa nr. 583/4.10.2012 – Corp control, cu solicitarea de a să efectua un control la Teatrul Municipal Turda, şi Serviciul Public Poliţia Locală a Municipiului Turda, pentru perioada 2009 -2012, vizând aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementează relatiile de munca, securitatea si sanatatea în munca, precum si protectia salariatilor care lucreaza în conditii deosebite (contracte de muncă, acte adiţionale, condiţii angajare, transmitere în REVISAL, regulament de ordine interioară, concedii de odihnă, etc. ). Adresa de răspuns nr. 14313/08.11.2012 –sancţionare cu  avertisment verbal pentru neorganizarea activităţii de prevenire şi protecţie. Revenire cu adresa nr. 583/19.01.2013, Serviciul Juridic – solicitare comunicare mod de remediere a deficienţelor constatate . Adresă de răspuns la revenire nr. 24756/28.01.2013 – Serviciul Public Poliţia Locală Turda şi Teatrul Municipal Turda au prezentat rapoarte cu privire la stadiul realizării măsurilor dispuse, acestea fiind remediate, conform raportelor preznentate inspectorilor de muncă.

3. DEMERS CĂTRE CAMERA DE CONTURI Adresa nr .14475/04.10.2012 – Corp Control, cu solicitarea de verificare a modului de cheltuire a sumelor alocate de C.L. Turda către Teatrul Muncipiului Turda . Adresa de răspuns  nr. 1723/05.11.2012-. Camera de conturi va reţine şi va avea în vedere aspectele privind modul de utilizare a fondurilor publice alocate Teatrului Municipal Turda a banului public cu ocazia acţiunilor de audit ce vor fi stabilite potrivit metodologiei de elaborare a programului de activitate a Curţii de Conturi a României.

4. DEMERS CĂTRE  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL  JUDETULUI  CLUJ  – Adresa nr.14475/9.10.2012, Serviciul juridic – cu solicitarea de a verifica aspectele cu caracter penal cu privire la activitatea directorului Teatrul Municipal Turda. Adresa de răspuns nr. 137489/9.11.2012- aspectele penale sesizate nu se confirmă.

5. DEMERS PRIMĂRIA TURDA – Adresa nr. 12169/ 19.01.2013, Serviciul Juridic – Primăria să comunice modul în are au fost remediate deficienţele constatate şi realizarea măsurilor dipsuse.

Primăria Municipiului Turda, în urma primirii raportului de control  comunică că a luat la cunoştiinţă de conţinut şi va proceda conform prevederilor legale  ( 15400/15.11.2012) . Adresa nr. 12169/19.01.2013 este în fapt o revenire pentru a ne fi comunicate cum au remediat deficienţele şi ce măsuri au dispus.

6. COMUNICARE COPIE RAPORT CONSILIULUI LOCAL – Adresa 12169/05.02.2012, Corp Control

C. Cu privire la  PRIMĂRIA COMUNEI LUNA (raportul predat primarului în 11.10.2012):

1.DENUNŢ PENAL – nr. 19.022/09.11.2012 ,Serviciul  juridic    împotriva persoanelor ale căror fapte, astfel cum sunt evidenţiate în Raportul de control, prezintă caracter penal (în principal, fostul primar al  com. Luna) .

2. DEMERS CĂTRE CAMERA DE CONTURI – Adresa nr. 18810/08.11.2012, Corp Control. – cu solicitarea de a verifica modul de constituire a veniturilor, compensarea veniturilor cu cheltuielile, calitatea gestiunii economico – financiare a unităţii administrativ teritoriale Luna , rezultate din derularea contractelor de asociere în participaţiune încheiate cu SC Spedition SRL, S.C. Premaco S.A. şi S.C. Casa Construct S.R.L. Adresa de răspuns  nr. 1767/ 13.11.2012-. Camera de conturi va reţine şi va avea în vedere aspectele prezentate în raport  cu ocazia acţiunilor de audit ce vor fi stabilite potrivit metodologiei de elaborare a programului de activitate a Curţii de Conturi a României.

D. Cu privire la PRIMĂRIA COMUNEI ICLOD ( raportul predat primarului în 4.09.2012):

1. În urma aspectelor constatate în Raportul de control, comunicat actualului Primar al comunei Iclod, acesta a sesizat Camera de Conturi Cluj şi s-a desfăşurat misiunea de audit financiar .

2. DEMERS CĂTRE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI CLUJ – Adresa nr. 11522/7.11.2012 , Resurse Umane – cu solicitarea de a verifica legalitatea C.C.Muncă.

Adresa de răspuns  nr. 17461/10.12.2012-. controlul clauzelor contractelor colective de muncă privitoare la salarizarea personalului din primărie Iclod revine instanţei de judecată, deci excede competenţa I.T.M.

E. Cu privire la PRIMĂRIA COMUNEI BACIU  ( raportul predat secretarului în ianuarie 2013):

1. Aspectele privind salarizarea personalului din cadrul primăriei au fost cuprinse şi în raportul Camerei de Conturi a Judeţului Cluj nr. 439/30,03,2012, măsura dispusă fiind recuperarea sumelor de natură salarială necuvenite .

2. Pentru aspectele privind persoanele încadrate cu contract individual de muncă , I.T.M. Cluj a sancţionat cu avertisment verbal primăria şi a dispus remedierea deficienţelor în cursul lunii ianuarie 2013 .

F. Cu privire la PRIMĂRIA COMUNEI CUZDRIOARA:

Prin Adresa nr. 16924/7.11.2012 ,Serviciul juridic-   Primăria com. Cuzdrioara a fost consiliată sub aspect juridic faţă de constatările Raportului de audit al Asociaţiei Comunelor, recomandându-i-se sesizarea următoarelor instituţii: Curtea de conturi- pentru contravenţiile prevăzute de Legea finanţelor publice locale, Inspectoratul de stat în construcţii – pentru contravenţiile prevăzute de art 33 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, organele de cercetare penală: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj – pentru cercetarea faptelor de natură penală , evidenţiate în raportul de audit.

G. Cu privire la PRIMĂRIA COMUNEI APAHIDA ( 18.01.2013 s-a expediat raportul la Primăria Apahida împreună cu propunerile aprobate de d-ul Prefect)

Propunerile conţin :- sesizarea fie de către Consiliul Local fie de  către Instituţia Prefectului a Camerei de Conturi şi pentru infracţiunea de fals material a organelor de cercetare penală

– recuperarea sumelor plătite în avans pentru lucrări neefectuate, bunuri nelivrate prin acţiuni civile în instanţă ale Consiliului Local sau Primarului

– sancţionarea disciplinară a persoanelor care se fac vinovate de prejudiciul produs sau dacă se consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale sesizarea organelor de cercetare penală

                Drept urmare, Institutia Prefectului a facut DEMERS CĂTRE CAMERA DE CONTURI CLUJ – Adresa nr.18132/ 18.01.2013,Serviciul Juridic  – pentru a verifica modul de utilizare a banului public.

Raspuns: aspectele similare celor constatate de corpul de control al institutiei prefectului au fcaut obiectul raportului de audit financiar din anul 2011. Alte constatari neremediate vor fi abordate si valorificate conform Regulamentului activitatii Curtii de Conturi.

În ceea ce priveste faptele de natura penala, Primaria Apahida va sesiza organele de cercetare competente.

 H. Cu privire la PRIMĂRIA COMUNEI RIŞCA( raport de control din data de 4.02.2013) (s-a expediat raportul la Primăria Râşca)

 Controlul a vizat aspecte de nelegalitate privind funcţiile publice, inclusiv functia de secretar al comunei, precum şi a personalului contractual, contractele de servicii de dezăpezire şi întreţinere a drumurilor comunale.

Măsurile luate de Instituţia Prefectului Judeţului Cluj au fost:

–  sesizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici în vederea luării masurilor legale.

– sesizarea Ministerului Finanţelor Publice privind neorganizarea corespunzătoare a activităţii de acordare a vizei C.F.P şi a auditului public intern.

 

Clip to Evernote

Comentează

© 2013 TRANSILVANIA TV Network Mixed By Fabrik

Sus