Protocol de colaborare încheiat de Primăria Cluj cu Universitatea „Babeş-Bolyai”

Universitatea Babes-Bolyai si Primaria municipiului Cluj-Napoca au incheiat un protocul de colaborare pentru a asigura corelatia intre cerintele pietei de munca locale/regionale si ofertele sistemului de invatamant universitar. Vezi protocolul.

OBIECTUL PROTOCOLULUI

2.1. Colaborarea celor doua parti are ca scop promovarea intereselor municipiului Cluj-Napoca si ale locuitorilor sai in relatia cu potentialii investitori, tinand cont de faptul ca unul dintre principalele atuu-uri strategice ale municipiului este sistemul sau de invatamant superior.

2.2. Partile semnatare convin sa colaboreze pe baza de parteneriat activ pentru promovarea si realizarea obiectivelor comune.

2.3. Partile convin sa colaboreze in diseminarea si schimbul de informatii, pentru asigurarea conditiilor necesare indeplinirii si desfasurarii corespunzatoare a activitatii fiecarei parti.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Primaria Cluj-Napoca:

3.1.1. va furniza de cate ori este nevoie, la cerere, dar cel putin trimestrial, informatii privind potentialii angajatori si solicitarile acestora prin intermediul Biroului de relatii externe si investitori.

3.2. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca:

3.2.1. in baza discutiilor cu investitorii, va intreprinde adaptarea continua a curriculumului universitar pentru a asigura corelatia intre cerintele pietei de munca locale/regionale si ofertele sistemului de invatamant universitar;

3.2.2. in baza discutiilor cu investitorii, va demara cursuri postuniversitare de specializare, asigurand formarea profesionala continua in functie de nevoile comunitatii clujene.

3.3. Partile se obliga sa caute impreuna modalitati legale de atragere a investitorilor in
Cluj-Napoca si de sporire a atractivitatii Clujului ca piata de munca.

3.4. Partile se obliga sa caute impreuna modalitati de dezvoltare a colaborarii intre unitatile de invatamant universitar, unitatile de invatamant preuniversitar si autoritatile locale.

3.5. Partile se obliga sa promoveze in randul agentilor economici locali necesitatea investirii in capitalul uman.

IV. METODOLOGIE DE LUCRU

4.1. Prezentul protocol are caracterul unui document cadru si acopera intreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

4.2. Cele doua parti semnatare convin asupra urmatoarelor modalitati de lucru:

4.2.1. Fiecare parte isi va nominaliza minim doi reprezentanti in cadrul acestui parteneriat, iar reprezentantii vor constitui un grup de lucru – datele acestor reprezentanti se vor gasi in Anexa 1.

4.2.2. Grupul de lucru se va intruni cel putin trimestrial sau la solicitarea oricarui membru.

V. DURATA PROTOCOLULUI

5.1. Prezentul protocol se incheie pe o durata de trei ani si poate fi prelungit cu acceptul partilor.

VI. INCETAREA PROTOCOLULUI

6.1. Prezentul protocol inceteaza cand una dintre parti va anunta in scris celelalte parti, cu un preaviz de 15 zile, ca intentioneaza sa puna capat protocolului.

VII. LITIGII

7.1. Partile au convenit ca toate litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

VIII. NOTIFICARI

8.1. In interesul prezentului contract, orice notificare/ comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celorlalte parti la adresa mentionata in prezentul protocol, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau email, la datele de contact mentionate in anexa.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului protocol se face numai prin act aditional incheiat intre partile semnatare.

Recomandari

Alte Articole